22 Haziran 2024 , Cumartesi
HEMEN OKU

Sabah Duası | Yeni Bir Güne Başlarken Bu Duayla Başlayın

Sabah Duası

Allah’ım senin inayetinle sabahladık, senin inayetinle akşamladık. Senin inayetinle yaşar ve senin izninle ölürüz. Dönüşümüz de sana olacaktır. Bütün hamdlar canımızı aldıktan sonra bizi tekrar diriltecek olan Allah’a mahsustur. Dönüş de onadır.

Allahım! Senden başka ilah olmadığına ve Hazreti Muhammed (SAV)’in Senin kulun ve rasûlün olduğuna; Seni, hamele-i arşını, meleklerini ve bütün mahlûkâtını şâhit tutarak sabahladık.

Gökleri ve yeri yaratan, hem gayb hem de şehadet âlemlerini bilen, celâl ve ikram sahibi Allahım! Şu dünya hayatında Sana söz veriyor ve Seni sözümüze şahit tutuyoruz. Zaten Sen şahid olarak yetersin. Şehadet ederiz ki, Senden başka ilah yoktur; birsin; ortağın bulunmaz; mülk Senindir, hamd Sana mahsustur ve Senin gücün her şeye yeter.

Yine şehadet ederiz ki, canımız ciğerimiz sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed (SAV) Senin kulun ve Rasûlündür. Vaadinin hak, Senin huzuruna çıkmanın da hak olduğuna, Kıyamet saatinin katiyen geleceğine ve Senin kabirdekileri dirilteceğine de şehadet ederiz. Şayet bizi nefsimize bırakırsan, o zaman zaaf, kusur, günah ve hatalarla baş başa bırakmış olursun.

Biz de, bütün mülk de, Azîz ve Celîl olan Allah’a ait olarak sabahladık. Hamd Allah’a mahsustur; ululuk ve azamet yalnız Allah’ındır. Yaratma da, emir de, gece ve gündüz de, gece ile gündüzü mesken tutmuş her şey de yalnızca Allah’a aittir.

Allahım!

İçinde bulunduğumuz şu günün evvelini sulh ü salah, ortasını felah, sonunu da her bakımdan muvaffakiyetli kıl. Senden dünyanın da ahiretin de hayrını diliyoruz,

Uykuyu ve uyanıklığı yaratan, bizi sağ-salim ve her uzvumuz yerli yerinde dirilten Allah’a hamd olsun. Şehadet ederiz ki, Allah ölüleri de diriltir ve O, her şeye gücü yetendir.

Ey Merhametliler Merhametlisi Allah’ım! sen bizim rabbimizsin, senden başka ilah yoktur. Bizi sen yarattın, bizler senin aciz kullarınız ve gücümüz yettiğince sana olan ahdimize ve vaadimize bağlıyız. İşlediklerimizin şerrinden sana sığınırız. Üzerimizdeki nimetlerini itiraf, günahlarımızı da ikrar ediyoruz. Ne olur bizi bağışla, senden başka günahlarımızı bağışlayacak yoktur.

Yüce ismi anılınca yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği rabbimizin ismiyle yalvarıyoruz ki; o her şeyi işiten ve bilendir. Ya Rabbi mahlukatının şerrinden senin her türlü eksiklikten uzak, şifa ve deva vesilesi olan eksiksiz tastamam kelimelerine sığınırız.

İnsi ve cinni bütün şeytanlardan, bize zarar verebilecek her canlıdan ve kötü nazarlardan Allah’ın tastamam kelimelerine sığınırız. Allah’ın rahmetinden kovulmuş şeytanın şerrinden, her şeyi işiten ve bilen Allah’a sığınırız.

Ya Rabbi, senden başka ilah yoktur. Görünen ve görünmeyen her şeyi bilen sensin. En güzel isimler sana aittir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi seni tespih etmektedir. Hiçbir şey senin dengin değildir.

Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfleyip büyü yapan büyücülerin şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçilerin şerrinden sabahın Rabbine sığınırız.

Cinlerden ve insanlardan olup insanların kalplerine vesvese veren o sinsi şeytanın şerrinden insanların Rabbine, insanların yegâne hükümdarına, insanların ilahına sığınırım.
Allah’ım senden başka ilah yoktur, senin hiçbir ortağın da yoktur. Allah’ım seni, yüce şanına yakışmayacak her türlü eksiklikten tenzih ediyor ve günahlarımızı bağışlamanı ve rahmetini diliyoruz.

Allah’ım ilmimizi artır ve bizlere bahşettiğin hidayetten sonra kalbimizi kaydırma. Yüce nezdinden bize rahmetini lütfet. Çünkü sen çok lütufkârsın.

Lebbeyk ya Rab,

fermanına uyduk, divanına geldik. Her zaman gelmeye de âmâdeyiz. Her türlü hayır ve güzellik senin elindedir; senden gelir ve yine sana döner.

Allahım! Bir söz söylemiş, bir yemin etmiş, bir nezirde bulunmuş yahut bir amel işlemiş olmayalım ki, sen hepsini önceden dilemiş̧ olmayasın. Neyi ki diledin, o olmuştur. Olmamasını dilediğin şey de olmamıştır. Gerçek güç ve kuvvet ancak sana aittir. Şüphesiz senin gücün her şeye yeter.

Allah’ım, yaptığımız her dua, senin rahmetinle muamelede bulunduğun, ettiğimiz her lanet de Senin lanet ettiğin kimsenin üzerine olsun. Sen dünyada ve ahirette bizim yüce dostumuz ve velimizsin; bizi müslüman olarak öldür ve salih kulların zümresine ilhak buyur.

Allahım! Senden, muzır bir şeye ve saptırıcı bir fitneye uğramaksızın, kazaya rıza, ölümden sonra rahat bir hayat, cemâline bakma lezzeti ve Sana kavuşma iştiyakı istiyor; zulmetmekten ya da zulme uğramaktan, düşmanlıkta bulunmaktan veya düşmanlığa maruz kalmaktan, hata işlemekten yahut bağışlanmayacak bir günaha girmekten Sana sığınıyoruz.

Biz sadece Senin rahmetine itimat ediyoruz. Ne olur, bütün günahlarımızı bağışla; zira günahları ancak Sen bağışlarsın. Tevbemizi kabul buyur, çünkü Sen, tevbe yollarını açan ve o tevbeleri kabul eden Tevvâb ü Rahîmsin.

Allahım! Her türlü gam ve hüzünden Sana sığınıyoruz; acizlik ve tembellikten de Sana sığınıyoruz; korkaklık ve cimrilikten de yine Sana sığınıyoruz; borca mağlup olmaktan ve düşmanların kahrına uğramaktan da yine Sana sığınıyoruz.

Gökleri ve yeri yaratan hem gayb hem de şehadet âlemini bilen, her şeyin Rabbi ve Sahibi olan Allahım! Şehadet ederiz ki, senden başka ilah yoktur. Nefsimizin ve şeytanın şerrinden, onun her türlü tuzağından, günah işleyerek kendi nefsimize zulmetmekten veya başka bir müslümana kötülük dokundurmaktan sana sığınırız. (4 defa)]

Ya Hayy u ya Kayyûm! Rahmetin hürmetine Senden yardım dileniyoruz; her halimizi ıslah buyur ve göz açıp kapayıncaya kadar olsun bizi kendimize ve nefsimize terk etme.

Allahım! Adı anılmaya en layık olan Sensin, kullukta bulunulmaya en layık olan da yine Sensin. Sensin yardım istenilenlerin en çok yardım edeni, güç sahiplerinin en şefkatlisi, kapısında bir şeyler dilenilenlerin en cömerdi ve verenlerin eli en açık olanı.

Sensin her şeyin, ortağı olmayan yegâne sahibi ve hâkimi. Sensin eşi ve benzeri olmayan biricik varlık. Senden başka ne varsa hepsi yok olmaya mahkûmdur. Sana, ancak Senin iznin ile itaat edilir ve Sen isyan edenleri mutlaka bilirsin. Sana itaat edilir, karşılığını verirsin. İsyan edilir, affedersin.

Her şeye en yakın şahit Sen, en yakın koruyucu da yine Sensin. Nefislerin önüne geçer ve perçemlerden yakalarsın. İnsanların yaptıklarını yazar ve ecellerini takdir edersin. Kalbler sırlarını Sana açar, dolayısıyla her gizli Sana ayandır. Helal, Senin helal kıldığın, haram da Senin haram buyurduğundur.

Din, Senin teşri kıldığın; emir de Senin hükmettiğindir. Mahlûkat Senin varlığın; kul da Senin kulundur. Sen, Raûf ve Rahîm Allah’sın. Göklerin ve yerin kendisiyle parıldadığı yüzünün nuru hürmetine, Sana ait her bir hak hürmetine ve Senden isteyen kulların hürmetine bizi şu günün sabahında ve akşamında affetmeni ve kudretinle Cehennem ateşinden korumanı diliyoruz.

Allahım, bu günün sabahında benim üzerimde ya da mahlûkatından herhangi biri üzerinde olan her bir nimet ancak Sendendir. Senin ortağın yoktur. Hamd Sana mahsus, şükür de yine Sana mahsustur.

Allahım, Senden sürpriz hayırlar diler ve beklenmedik şerlerden Sana sığınırız.
Allahım, şu sabaha Senden gelen bir nimet ve afiyet ile ve günahlarımız örtülmüş olarak çıktık. Dünyada ve ahirette üzerimdeki nimetini, afiyetini ve sıyanetini tamamlamanı diliyoruz.

Rabbimiz! Bu ve bundan sonraki günlerin hayrını Senden diler, bugünün ve daha sonraki günlerin şerrinden de Sana sığınırız. Ey Rabbimiz! Tembellikten ve ihtiyarlığın dertlerinden Sana sığınırız.

Rabbimiz! Cehennem’deki ve kabirdeki azaptan Sana sığınırız. Allahım, Sana sığınırız küfürden ve fakirlikten. Allahım, Sana sığınırız kabir azabından. Senden başka sığınılacak yoktur.

Allahım, bedenimize afiyet ver. Allahım, kulağımıza afiyet ver. Allahım, gözümüze afiyet ver. Senden başka ilah yoktur.

İslam fıtratı, ihlas/tevhid kelimesi ile Peygamberimiz Hazreti Muhammed (sallallahü aleyhi vesellem)’in dini üzerinde ve hiçbir zaman şirke düşmeden hep Hakk’a yönelen ve Müslüman olan atamız İbrahim (aleyhisselam)’ın milletinden olarak sabaha erdik.

Allahım! Tembellikten, kocamaktan, ihtiyarlığın dertlerinden, dünyanın fitnesinden ve ahiret azabından Sana sığınıyoruz. Biz de, bütün mülk de, Âlemlerin Rabbi Allah’a ait olarak sabahladık.
Allahım! Senden bugünün hayrını, fethini, yardımını, nurunu, bereket ve hidayetini istiyor, bugünde ve bundan sonraki günlerde olan ve olacakların şerrinden Sana sığınıyoruz.

Allahım! Dünyada ve ahirette Senden afiyet diliyoruz. Allahım! Dinimizde ve dünyamızda, ailemizde ve malımızda Senden afv u afiyet dileniyoruz. Allahım! Ayıplarımızı setret ve bizi korkularımızdan emin kıl.

Allahım! Önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan ve üstümüzden gelecek tehlikelerden bizi koru. Ayağımızın altından ansızın derdest edilmekten de Senin azametine sığınıyoruz.

Allahım! Senden, imanda sıhhat, güzel ahlakla bezenmiş iman, arkasından felah gelecek bir muvaffakiyet, katından rahmet ve afiyet ve nezdinden mağfiret ve rıza diliyoruz.

Allahım! İmanı bize sevdir ve onu kalblerimizde tezyin et. Küfür, fısk ve isyanı da bize çirkin göster ve bizi hep dosdoğru yolda yürüyenlerden eyle.

Allahım, Senden, Seninle itmi’nan bulmuş, Sana kavuşacağına inanan, kazana razı ve verdiğine kanaat eden bir nefis diliyoruz. Allahım! Bilerek şirk koşmaktan Sana sığınıyor, bilemediklerimizden dolayı da mağfiretini diliyoruz.

Allahım! Her işte âkıbetimizi güzel eyle ve bizi dünyada rezil rüsvay olmaktan, ahirette de azaba uğramaktan muhafaza buyur. Allahım! Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)’e, âl ü ashabına salât ü selam eyle ve o salevât hakkı için dualarımızı kabul buyur. Âmîn! Velhamdü lillahi Rabbilâlemîn.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir